CUALIFICACIÓN (ESO)

Os criterios de cualificación son os seguintes:

1º ESO
1ª avaliación.
60% exames (30% os controis e 30% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase, redaccións, presentación de libretas e intervencións na clase).

2ª avaliación.
60% exames (30% os controis e 30% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase,redaccións, presentación de libretas e intervencións na clase).


3ª avaliación.
60% exames (30% os controis e 30% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase redaccións,presentación de libretas e intervencións na clase).


2º ESO
1ª avaliación.
60% exames (20% o primeiro exame e 40% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase, redaccións, presentación de libretas e intervencións na clase).

2ª avaliación.
60% exames (20% o primeiro exame e 40% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase,redaccións, presentación de libretas e intervencións na clase).


3ª avaliación.
60% exames (20% o primeiro exame e 40% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase redaccións,presentación de libretas e intervencións na clase).3º ESO

1ª avaliación.
60% exames (20% o primeiro exame e 40% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase, redaccións, presentación de libretas e intervencións na clase).

2ª avaliación
60% exames (20% o primeiro exame e 40% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase,redaccións, presentación de libretas e intervencións na clase).


3ª avaliación
60% exames (20% o primeiro exame e 40% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase redaccións,presentación de libretas e intervencións na clase).


4ºESO

1ª avaliación.
60% exames (20% o primeiro exame, 10% comentario de texto e 40% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
20% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase,redaccións, presentación de libretas e intervencións na clase).


2ª avaliación.
60% exames (20% o primeiro exame e 40% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
30% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase,redaccións, presentación de libretas e intervencións na clase).


3ª avaliación.
60% exames (20% o primeiro exame e 40% o exame final da avaliación).
10% libro de lectura.
10% exposición oral.
20% realización de tarefas diarias (exercicios, chamadas de clase redaccións,presentación de libretas e intervencións na clase).


Os alumnos poderán aumentar a súa cualificación ata 1,5 puntos sobre a nota final en cada trimestre da seguinte maneira:

-Ata 0,5 por cada libro voluntario lido durante cada trimestre (máximo dous libros)
-Ata 0,5 pola súa participación en concursos literarios ou na revista do colexio.

Terase en conta a ortografía (descontarase 0,1 por cada dúas faltas de ortografía nas probas escritas, ata un máximo de 1,5 puntos); así como as marxes (descontarase 0,25 cando estean mal utilizadas nos exames e probas escritas) e a caligrafía (descontarase 0,1 cando sexa pouco lexible nos exames e probas escritas).

O tratarse dunha materia de avaliación continua, recuperarase cada avaliación aprobando a seguinte.
A nota final de xuño obterase calculando a media aritmética ponderada, empregando os seguintes pesos:
  • A primeira avaliación obterase multiplicando a nota por 1.
  • A segunda avaliación obterase multiplicando a nota por 2.
  • A terceira avaliación obterase multiplicando a nota por 3.Publicidade
Ao comezo do curso o profesor explicará estes contidos de maneira oral e pormenorizada. Ademais os pais terán acceso á programación que estará á súa disposición no Departamento.

Comentarios