AVALIACIÓN (ESO)

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Os procedementos que se levarán a cabo para realizar a avaliación da aprendizaxe do alumno son os seguintes:
  • Realizarán unha serie de exames teórico-prácticos por avaliación (da nota final descontarase 0,1 por cada dúas faltas de ortografía e 0,25 pola mala utilización das marxes).
  • Examinaranse de tres libros de lectura.
  • Teranse en conta as exposicións orais de contidos e a realización diaria das tarefas con positivos ou negativos.
  • Revisaranse as libretas e valorarase a presentación das mesmas.
  • Valorarase a atención e a participación diaria na aula.
  • Realizarán exercicios complementarios, traballos escritos e orais.
  • Teranse en conta a lectura de libros voluntarios, a súa participación en concursos literarios e na revista do colexio.
Publicidade
Ao comezo do curso o profesor explicará estes contidos de maneira oral e pormenorizada. Ademais os pais terán acceso á programación que estará á súa disposición no Departamento.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Exames.
Libreta.
Lectura de libros.
Preguntas na clase.
Exercicios.
Cadernos de ortografía.
Publicidade
Ao comezo do curso o profesor explicará estes contidos de maneira oral e pormenorizada. Ademais os pais terán acceso á programación que estará á súa disposición no Departamento.

Comentarios